Zapytania ofertowe

POSTĘPOWANIA W TOKU

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

Specjalista ds. wdrażania efektów produktu (projektu)

Zapytanie_ofertowe_specjalista ds. wdrażania efektów produktu

Zalacznik_nr1_formularz_ofertowy_specjalista ds. wdrażania efektów produktu

Zalacznik_nr2_oswiadczenie_brak_powiazan_specjalista ds. wdrażania efektów produktu

Wynik zapytania ofertowego na Specjalistę ds. wdrażania efektów produktu – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia (umowa cywilno-prawna) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie” finansowanego w ramach projektu GOSPOSTRATEG VI/0022/2021

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 100%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia oferentowi: Filip Polaszek

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyborze oferenta

 

Specjalista ds. wdrażania efektów produktu (projektu)

Zapytanie ofertowe_specjalista ds. wdrażania efektów produktu

Zalącznik nr1_formularz_ofertowy_specjalista ds. wdrażania efektów produktu

Zalącznik nr2_oswiadczenie_brak_powiazan_specjalista ds. wdrażania efektów produktu

Fundacja Widzimy Inaczej informuje o nierozstrzygnięciu wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytaria ofertowego na Specjalistę ds. wdrożenia efektów projektu (produktu)  – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia (umowa cywilno-prawna) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie” finansowanego w ramach projektu GOSPOSTRATEG VI/0022/2021

Zapytanie ofertowe nr NCBR/2/2023 z dn. 16.02.2023 roku nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Specjalista ds. RODO

Zapytanie ofertowe_specjalista ds. RODO

Zalacznik_nr1_formularz_ofertowy_specjalista ds. RODO

Zalacznik nr2_oswiadczenie_brak_powiazan_specjalista ds. RODO

Wynik zapytania ofertowego na Specjalistę ds. RODO – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia (umowa cywilno-prawna) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie” finansowanego w ramach projektu GOSPOSTRATEG VI/0022/2021

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 100%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia oferentowi: Marta Skrobasz

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyborze oferenta

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu:

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” G OSPOSTRATEG

 

Logo NCBiRNapis fundacja widzimy inaczej